Навчальна дисципліна “Комп’ютерні мережі”

Програма вивчення нормативно-навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки – молодшого спеціаліста спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є апаратні та програмні засоби комп’ютерних мереж, комунікаційні технології комп’ютерних мереж, засоби телекомунікації.

Міждисциплінарні зв’язки: розробка клієнт-серверних застосувань, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів.


Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових розділів:

 1. Історія розвитку комп’ютерних мереж. OSI модель.
 2. Технології фізичного рівня.
 3. Топології локальних мереж.
 4. Технології локальних мереж.
 5. IP-адресація.
 6. Основи маршрутизації.
 7. Стек протоколів TCP/IP.
 8. Огляд WAN технології.
 9. Технології «останньої милі».
 10. Глобальні мережі з комутацією пакетів та комірок
 11. Бездротові комп’ютерні мережі.
 12. Огляд категорій атак на комп’ютерні мережі.
 13. Методи здійснення атак на інформаційні системи.

Метою викладання дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок із побудови, керування, модернізації, моніторингу та аналізу продуктивності, діагностики та розв’язання проблем сучасних комп’ютерних мереж.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютерні мережі» є вивчення основних мережевих технології та стандартів, засвоєння принципів побудови комп’ютерних мереж, організовувати доступність інформації та її спільне використання.