Навчальна дисципліна “Теорія алгоритмів”

Програма вивчення нормативно-навчальної дисципліни «Теорія алгоритмів» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки – молодшого спеціаліста спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні та ефективні алгоритми комп’ютерної обробки інформації, а також методи їх дослідження та аналізу

Міждисциплінарні зв’язки: “Вступ до спеціальності”, “Алгоритмізація та програмування”, “Дискретна математика”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Технологія створення програмних продуктів”, “Технології захисту інформації”.


Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових розділів:

  1. Алгоритми та їх властивості.
  2. Прикладна теорія алгоритмів.
  3. Теорія обчислень і математична логіка.

Мета вивчення дисципліни “Теорія алгоритмів” — опанувати фундаментальним для інформатики поняттям алгоритму, сформувати практичні навички розробки алгоритмів розв’язання прикладних задач та їх програмування. Вивчення цієї дисципліни дасть змогу студентам зрозуміти та засвоїти основні принципи розробки алгоритмів і програм, а також стане підґрунтям для самостійної практичної роботи в галузі інформаційних систем та вивчення нового курсу «Математичні моделі та методи планування прийняття рішень».

Задача вивчення дисципліни полягає в тому, щоб навчити студента розв’язувати наближеними методами за допомогою комп’ютера математичні задачі, що виникають в інженерній практиці в процесі моделювання та проектування.


Нормальні алгоритми Маркова (програма-тренажер)

Машина Тьюринга (програма-тренажер)